Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenI Gebruiker en toepasselijkheid

1. Gebruiker van deze voorwaarden is de Academy of Logistics, hierna te noemen AoL, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Groningen onder nummer 59.798.432. De contractuele wederpartij van AoL wordt hierna aangeduid als: opdrachtgever dan wel deelnemer (voor zover het betreft opleidingen en studiereizen). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle transacties met AoL uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.


II Offertes en overeenkomst

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Bij of voorafgaande aan offertes verstrekte informatie en adviezen zijn eveneens geheel vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat deze door AoL schriftelijk is bevestigd. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door AoL zijn aanvaard.
2. Indien AoL een offerte uitbrengt, kan deze door AoL worden ingetrokken, totdat deze door op-drachtgever is aanvaard.
3. Indien offertes een termijn voor aanvaarding kennen, komen deze automatisch te vervallen indien niet binnen de gestelde termijn een bericht van aanvaarding wordt ontvangen.
4. Overeenkomsten met medewerkers of vertegenwoordigers van AoL, dan wel mondeling aangega-ne overeenkomsten binden deze laatste niet, voor zover deze niet door AoL schriftelijk zijn bevestigd.


III Honoraria

1. Als honorarium geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken en, bij gebreke van een specifieke afspraak, datgene wat gebruikelijk door AoL voor de aangeboden werkzaamheden wordt gerekend. 
In offertes en overeenkomsten zullen zoveel mogelijk het honorarium en de bijkomende kosten wor-den vermeld inclusief 0 % btw tarief (scholing), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Het honorarium is gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, lonen, belastingen etc. Ingeval van verhoging van één of meer van de kostprijs bepalende factoren, is AoL gerechtigd het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig aan te passen, vermits deze prijsverhoging met het oog op de gewijzigde omstandigheden, redelijk is.
3. Het honorarium kan uit verschillende componenten bestaan:
Een vast honorarium, gerekend per tijdseenheid van de in te zetten deskundigen in enig module, project of anderszins gedefinieerde opdracht.
In het honorarium zijn niet begrepen de kosten voor de bureauleiding, administratiekosten, dataverwerking-, teken- en reproductiekosten.
Een lumpsum bedrag als honorarium gerekend voor een specifiek project, aantal modules, onderzoek of onderwijsopdracht. In het lumpsum bedrag kunnen zijn begrepen de kosten voor de bureauleiding, administratiekosten, dataverwerking-, teken- en reproductiekosten, boeken, lesmaterialen, readers en/of studiewijzers, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven.
Niet in het honorarium zijn inbegrepen reis- en verblijfskosten en overige projectgebonden kosten zoals hulpmiddelen (materiaalhuur, zaalhuur, drukwerk voor rapporten, examenkosten, certificaten e.d.). Deze kosten worden separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Rapporten en nota's zijn per opdracht in het overeengekomen honorarium verdisconteerd. Indien de opdrachtgever bijzondere eisen stelt aan de uitgave van de rapporten en/of nota’s, komen de meerkosten, die daar het gevolg van zijn, voor zijn rekening.
5. AoL behoudt zich het recht voor tussentijdse declaraties toe te zenden alsmede, indien zulks vooraf is overeengekomen, voorschotdeclaraties. Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht geheel of voor een afgerond gedeelte is afgesloten, kan AoL een eindafrekening opmaken. In deze eindafrekening zullen eventuele voorschot- en tussentijdse declaraties worden verrekend.


IV Uitvoering opdracht

1. AoL bepaalt de samenstelling van het team van deskundigen dat de overeenkomst uitvoert, ten-zij uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald wie specifiek de opdracht uitvoert.
2. Mits de uitvoering van de opdracht hierdoor niet in gevaar komt, kan AoL tussentijds wijzigingen in deze samenstelling aanbrengen. AoL zal deze wijzigingen zoveel mogelijk vooraf schrifte-lijk communiceren aan de opdrachtgever.
3. De deskundigen van de zijde van AoL kunnen zowel in loondienst als in opdracht van AoL werk-zaam zijn, al dan niet incidenteel.
4. Rapporten, nota's, instructies en onderwijsmateriaal zijn afgestemd op de situatie, zoals AoL die bij de opdrachtgever heeft aangetroffen in het kader van de aan haar verstrekte opdracht. Het is de op-drachtgever niet toegestaan deze documenten te vermenigvuldigingen (in welke vorm en op welke gegevensdrager dan ook) of te verspreiden buiten de daarvoor aangewezen groep van medewerkers van de opdrachtgever. Deze documenten kunnen derhalve door de opdrachtgever niet zonder toe-stemming van AoL aan derden ter hand of ter inzage worden gesteld noch bekend gemaakt worden aan het algemeen publiek.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt AoL zich de auteursrechten en alle ande-re mogelijk rechten van intellectuele eigendom voor. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan met behulp van door ”AoL” aangeleverd materiaal cursussen te organiseren of adviezen ten behoeve van derden op te stellen.
6. Ingeval AoL of één van haar medewerkers of vertegenwoordigers op de overeengekomen tijdstip-pen en locaties beschikbaar geweest is en van deze beschikbaarheid geen gebruik is gemaakt, dan zal het hiervoor overeengekomen tarief door AoL aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Eventueel bespaarde kosten zullen hierbij in mindering worden gebracht.


V Opleidingen

1. Opleidingen worden eveneens gegeven op basis van een overeenkomst van opdracht aangegaan door “AoL”.
2. De inschrijving komt eerst tot stand als: 
a.  de inschrijving voor de opleiding schriftelijk wordt gedaan, 
b.  het daartoe opgesteld inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend,
c.  de inschrijving door of namens AoL is bevestigd. 
AoL houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aanmelding te weigeren.
3. AoL houdt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen de opleiding af te lasten of op te schorten. AoL zal de opdrachtgever en de deelnemer in voorkomend geval hiervan zo tij-dig mogelijk in kennis stellen. Indien de opleiding definitief geen doorgang vindt, worden reeds betaalde opleidingsgelden terugbetaald.
4. Tenzij anders is bepaald, zijn de door de deelnemer verschuldigde opleidingsgelden in het vooruit verschuldigd.
5. Opleidingen voorzien in een annuleringsmogelijkheid. De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van inschrijving. Bij gebreke daarvan geldt de algemene annuleringsregeling van artikel X lid 2.
6. Inschrijving voor een opleiding geschiedt steeds voor de gehele opleiding. Bij verhindering of het afzien van deelname aan de opleiding, is de deelnemer het gehele studiegeld aan AoL verschuldigd.
7. Indien de deelnemer een ander is dan de opdrachtgever zijn zowel de cursist als de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.


VI Vertrouwelijkheid ( Geheimhouding)

1. Alle informatie, die door klanten en/of deelnemers verstrekt wordt is vertrouwelijk voor AoL, het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de deelnemers. Alle medewerkers en deelnemers van AoL conformeren zich  aan deze geheimhoudingsverklaring inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën e.d.


VII Studiereizen / bedrijfsbezoeken

1. AoL kan de organisatie van studiereizen op zich nemen. In voorkomend geval zal AoL zich inspannen om de reis uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de daartoe aangegane reisovereenkomst en het eventuele programma van de studiereis redelijkerwijs mag hebben. AoL zal zorg dragen voor een voldoende deskundige reisbegeleiding.
2. AoL zal de deelnemer informeren over eventuele wijzigingen in het programma van de studiereis en zal zich inspannen om, bij het niet doorgaan van een studie- of werkbezoek, een alternatieve activiteit aan te bieden. Het niet-doorgaan van een studie- of werkbezoek heeft geen vermindering van de prijs tot gevolg. ”AoL” schiet niet tekort in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeen-komst, indien de tevoren aangekondigde docent / reisleider / begeleider wegens ziekte of andere gewichtige redenen niet in staat is om deelnemers aan de studiereis te begeleiden. AoL zal in voorkomend geval zorg dragen voor een adequate vervanger.
3. De deelnemer verplicht zich alle aanwijzingen door/namens AoL na te leven teneinde een goede uitvoering van de reis te bevorderen en zich derhalve te gedragen als een correcte reiziger.
4. Bij overlast, hinder of ander ongeoorloofd gedrag door de deelnemer heeft AoL het recht de deel-nemer van (voortzetting van) de reis uit te sluiten.
5. AoL heeft het recht de overeenkomst met de deelnemer op te zeggen en de voorgenomen reis te annuleren wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder worden in ieder geval, maar niet limitatief begrepen:
een negatief reisadvies afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor (een deel van) het gebied, waarbinnen de reis zich afspeelt.
overige omstandigheden die van dien aard zijn dat van AoL in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij uitvoering geeft aan de studiereis.
6. AoL is niet aansprakelijk voor schade, die de deelnemer zal kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annulering(kosten)verzekering.
7. Indien de deelnemer schade lijdt, bestaande uit derving van het reisgenot, dan is de aansprakelijkheid van AoL beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan één maal de reissom.
8. De aansprakelijkheid van AoL voor schade of letsel van de deelnemer is, onverminderd het bepaal-de in de overige leden van deze bepaling, beperkt tot maximaal drie maal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van AoL.


VIII Termijnen

1. De door AoL gehanteerde termijnen voor uitvoering van opdrachten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fataal.
2. Tijdelijke opschorting of niet (volledige) uitvoering van opdrachten door “AoL”, geeft de opdrachtgever geen recht over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst, dan wel het opschorten van de betalingsverplichting jegens “AoL”, dan wel het vorderen van enige vorm van schadevergoeding.
3. Indien de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd door toedoen van de opdrachtgever en/of omstandigheden welke redelijkerwijs voor zijn rekening komen, kan zulks er nimmer toe leiden dat AoL in verzuim geraakt waar het betreft de uitvoering van de opdracht. Wel kan dit ertoe leiden dat eventuele extra te maken kosten door opdrachtgever aan AoL verschuldigd zijn.


IX Reclamaties

1. De opdrachtgever is gehouden om zo spoedig mogelijk, nadat opdrachtgever vastgesteld heeft of redelijkerwijs had behoren vast te stellen dat de verrichte werkzaamheden mogelijk niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, daarvan schriftelijk mededeling aan AoL te doen. Niet tijdige melding kan ertoe leiden dat opdrachtgever van AoL niet meer kan verlangen dat zij de werkzaamheden alsnog of nogmaals verricht.


X Ontbinding

1. AoL heeft het recht de overeenkomst (zo gewenst buitengerechtelijk) te ontbinden, indien de op-drachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling verkrijgt, zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt of stillegt, dan wel liquideert, dan wel een belangrijk deel van zijn vorderingen overdraagt of zijn reputatie - door welke omstandigheid dan ook - ernstig in gevaar is gebracht.
2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden in verband met in zijn risicosfeer liggende omstandigheden (te annuleren) en AoL hiermee instemt, is opdrachtgever gehouden op-drachtnemer schadeloos te stellen door betaling van een schadevergoeding gelijk aan 20% van de voorziene (eind)afrekening, tenzij in de overeenkomst een andersluidende annuleringsregeling is op-genomen.


XI Overmacht

1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van enige daaruit voortvloeiende verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is dan wel redelijkerwijs niet van AoL verlangd kan worden, heeft AoL het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de verbintenis op te schorten, dan wel, bij blijvende onmogelijkheid, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
2. Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoornissen of belemmeringen zoals natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, reisbelemmeringen, oproer, oorlog, ziekte en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van AoL vallen.


XII Aansprakelijkheid

1. Door AoL gegeven adviezen komen tot stand op basis van door de opdrachtgever verstrek-te informatie en door toepassing van de voorhanden zijnde (wetenschappelijke) inzichten op het mo-ment van advisering. Deze adviezen ontnemen aan opdrachtgever niet diens eigen verantwoordelijkheid om de adviezen zorgvuldig te toetsen en naar eigen inzicht de voor opdrachtnemer naar verwachting meest gunstige (beleid)beslissing te nemen. Door AoL gegeven adviezen behelzen nimmer de garantie dat enig vooraf bepaald resultaat wordt gerealiseerd.
2. AoL aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade verband houdende met door haar verrichte werkzaamheden en gegeven adviezen, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en wel maximaal tot het bedrag dat de verzekeraar in verband met het schadegeval zal uitkeren. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en/of in enig geval geen dekking geeft, is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de opdrachtsom met een maximum van € 10.000,-.
3. Bij het inschakelen van derden zal AoL steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AoL kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor tekortkomingen van deze derden of schade toegebracht aan opdrachtgever door deze derde.


XIII Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de door AoL opgegeven bankrekening. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
2. AoL kan op verzoek van de deelnemer of opdrachtgever instemmen met een betalingsregeling waarbij de opdrachtgever of cursist in de gelegenheid gesteld wordt in meerdere termijnen te betalen. Ingeval een dergelijke regeling wordt getroffen, is het voortduren van de betalingsregeling afhankelijk van het tijdig betaald worden van de overeengekomen termijnen. In geval enige termijn niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, komt de betalingsregeling onherroepelijk te vervallen en is het restant bedrag onmiddellijk en opeisbaar verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


XIV Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.


XV Geschillen

1. Op alle door AoL aangegane overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen naar aanleiding van offertes of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Groningen.Appingedam, 23 januari 2014.


H. Bouwman, directeur